Ch. C´KOBRA ANIKA VEVOS

Datum narození: 25. 9. 2021
Zápis v plemenné knize: ČLP/ZSL/944/23
Chovatel:
Veronika Leopoldová
Majitel:
Veronika Leopoldová, Nepomuk 43, 262 42
Mobil: 776 622 420
E-mail: anikavevos@seznam.cz
Web: www.anikavevos.cz

Zkoušky:
BZH I. cena
ZVVZ I. cena CACT

Výstavy:
Český šampion

U-Nanuk

Ayan

A-Zagrya Poisk

Mansi iz Katarinenburga

Finka iz Katarinenburga

Vah

Rosa iz Katarinenburga

Dara Sava Giria

Shah II

Shah

Larsa

Zlata Sava Giria

Dungar

Vetka